این گروه با توجه به نیاز روز افزون آنزیمهای آزمایشگاهی در نهادهای علمی کشور ، اساتید ، دانشجویان و محققین کشور اقدام به واردات و فروش انواع آنزیمهای آزمایشگاهی تولید شرکت سیگما آلدریچ نموده است.این محصولات با بالاترین کیفیت وخلوص در تمامی امور آزمایشگاهی کاربردهای فراوان دارند . در ذیل به معمولترین این آنزیمها اشاره شده است:

 

Coenzyme Q1

DEAE Cellolose

α-Cellulose - powder

روته از

 پکتيناز

  فوريلاز

 ژلاتين از

  پنيسلين از

 فسفاتازها ( فيتاز)

  بتاگلوكوناز

زيلوز

 پنتوزانازها

 پروتياز

 كاتالاز

 پراكسيداز

 آلفا آمیلاز

آلفا سلولز

آنزیم اوره آز

آنزیم پروکسیداز

آنزیم پکتیناز

آنزیم لیپاز

آنزیم ماساراز پکتیناز

آنزیم کاتالاز

آنزیم کتیناز

اتیل سلولز

اوره آز

اکسیداز  4N

پروتئیناز K

کاتالاز

 استيل كوآنزيم A(scoa)

  ديسموتاز

 سلولاز( اندوگلوكونازها، اگزوگلوكونازها ، بتاگلوكزيدازها)

 ليپاز

 اميلاز

- گزيلاناز(زايلاناز)

- گلوكوآميلاز

-آلفا آميلاز

– گلوكزاكسيداز

-كربنيك انيدراز

 1- اكسيدوردوكتازها (oxidoredutases):هيدروژنازها-اكسيدازها- پراكسيدازها-اكسيدونازها

2-ترانسفرازها transferases)) :متيل ترانسفرازها – كليكوزيل ترانسفرازها

3-هيدرولازها:لسترازها-گليكوزيدازها-پپديدازها

4-ليازها (lyases):دكربوكسيلازها-هيدرولازها

5-ايزومرازها (isomerases):اپيمرازها

6-ليگازها

و ده ها مورد دیگر.

..............................................................................................................................................................................................................................

این گروه با توجه به نیاز روز افزون اسیدهای چرب آزمایشگاهی در نهادهای علمی کشور ، اساتید ، دانشجویان و محققین کشور اقدام به واردات و فروش انواع اسیدهای چرب آزمایشگاهی تولید شرکت سیگما آلدریچ نموده است.این محصولات با بالاترین کیفیت وخلوص در تمامی امور آزمایشگاهی کاربردهای فراوان دارند . در ذیل به معمولترین این اسیدهای چرب اشاره شده است:

 

 ايكوزاپالنتاتوييك (eicosapentaenoic)

– دكوزاهگزانوييك ( docosahexaenoic)

– بوتيريك

– كاپرليك

– كاپروييك

– لا‍‍‍ريك

 

پالمتيك palmitic))

– استاريك ( stearic)

– ميريستيك

– لوريك (lauric)

– اولييك (oleic)

– لينولنيك (linolenic)

– لينولييك (linoleic)

– آراشيدونيك (arachidonic)

و دهها مورد دیگر.

 

جهت بهره گیری از جزئیات انواع محصولات شرکت سیگما-آلدریچ به صورت تشریحی (با موجودی بیش از 45 هزار محصول ) به دو زبان فارسی و انگلیسی مجهز به مدرنترین سیستم جستجوگر (ASL) بر طبق :

 کد کالاها ، CAS کالاها ، CAT کالاها و فرمول کالاها از سایت تحلیلی دیجی سیگما بهره بگیرید.

DIGISIGMA.IR

 

 

 

 


برای حمایت از ما امتیاز دهید