این گروه دیسک های مختلف آزمایشگاهی را جهت استفاده محققان کشور توزیع می دارد.

در زیردیسک های معمول پر استفاده در کشور آورده شده است:
دیسک بلانک
دیسک پنی سیلین
دیسک تایلوزین
دیسک تتراسایکلین
دیسک تریمتو پریم (کوتریماکسازول)
دیسک تشخیص اکسیداز
دیسک تشخیص باسیتراسین
دیسک تشخیص نئوبیوسین
دیسک جنتامایسین
دیسک سفازولین
دیسک سفالکسین
دیسک سفتریاکسون
دیسک سفیکسیم
دیسک سیپروفلوکساسین
دیسک فلور فنیکل
دیسک فلومکوئین
دیسک نئومایسین
دیسک نالیدلیک اسید
دیسک نیتروفورانتئین

دیسک ONPG
دیسک آمپی سیلین
دیسک آموکسی کلاو
دیسک آمیکاسین
دیسک ائروفلوکساسین
دیسک اپتی چی
دیسک اریترومایسین
دیسک استرپتومایسین
دیسک اوره آز
دیسک اکسیداز
دیسک باستیراسین

دسک کانامایسین
دیسک کلرامفنیکل
دیسک کلوکساسلین

و دهها مورد دیگر.

 

جهت بهره گیری از جزئیات انواع محصولات شرکت سیگما-آلدریچ به صورت تشریحی (با موجودی بیش از 45 هزار محصول ) به دو زبان فارسی و انگلیسی مجهز به مدرنترین سیستم جستجوگر (ASL) بر طبق :

 

کد کالاها ، CAS کالاها ، CAT کالاها و فرمول کالاها از سایت تحلیلی دیجی سیگما بهره بگیرید.

 

DIGISIGMA.IR

 


برای حمایت از ما امتیاز دهید